Regulamin

 

§1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

SPRZEDAJĄCY – Katarzyna Piotrowska, prowadząca działalność pod nazwą Katarzyna Piotrowska, ul. Małej Łąki 17/30, 02-793 Warszawa, NIP 9512409300, REGON 364003189, e-mail: kasia@fizjokracja.com, tel. +48 666 839 543
SKLEP – oznacza prowadzony przez Sprzedającego w domenie www.fizjokracja.com internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup produktów;
TREŚCI CYFROWE – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);
PRODUKTY – wszelkie oferowane do zakupu na Stronie przedmioty;
USŁUGI – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
KLIENT – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
ZABEZPIECZENIA – oznacza zastosowane systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
REJESTRACJA – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
KONTO – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych , Zakupach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych funkcjonalności
KOSZYK – oznacza element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
OPERATOR PŁATNOŚCI – system płatności online operowany przez……..
REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedającego;
DANE OSOBOWE – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES – oznacza zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.fizjokracja.com/polityka-prywatnosci/
USTAWA – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)
ZAKUP – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Sprzedającego wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
2.
Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
4. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Sprzedający.
5. Nazwa Fizjokracja, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Fizjokracja, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Strony w celu zawarcia umowy na odległość dotyczącej Produktów
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
4. W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu” Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
7. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
8. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

§4 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP
1. Sprzedający w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia Treści Cyfrowe.
2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych oraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu.
3. Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
4. Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
5. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem karty płatniczej, ePrzelewu oraz innych udostępnianych przez Sprzedającego we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
6. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Sprzedającego wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Sprzedającym a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.
7. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedającego zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność Sprzedający najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
9. Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej:
dostęp do Internetu,
system operacyjny Windows, MacOS
aktualna przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Safari
standardowa przeglądarka plików .pdf
posiadanie aktywnego adresu e-mail
10. Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej, odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową.
11. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
12. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.
13. Klient nie jest uprawniony do:
rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej
14. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Sprzedającego jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedający może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

§5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje o Produktach zawarte na Stronie, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Prezentowane na Stronie ceny są cenami brutto. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
3. W celu zakupu Produktu, Kupujący powinien podjąć następujące kroki:;
wybrać Produkt spośród dostępnych na Stronie,
kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie ”Przejdź do kasy”,
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz korzystania z zakupionego produktu. Jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za produkt w sklepie.
5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zakupu o umowę sprzedaży, w tym umowę o dostarczenie treści cyfrowych, uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
6. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni.

 

 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.
2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§7 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych osobowych Klienta jest Katarzyna Piotrowska, prowadząca działalność pod nazwą Katarzyna Piotrowska, ul. Małej Łąki 17/30, 02-793 Warszawa, NIP 9512409300, REGON 364003189. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.
§8 REKLAMACJE
1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu, jeżeli posiada on wadę fizyczną lub prawną.
2. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym zarówno pocztą tradycyjną, jak również poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 10.08 maja 2022 roku
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.